Inga Afonina new tests

Photo: Irina Vasilkovskaya
Style: Valeria Popkova
Muah: Lilya Shagaleeva